دبستان شاهد حکمت

دبستان شاهد حکمت

فارس , فسا
آدرس : فسا-انتهای خیابان شریف واقفی

معرفی دبستان شاهد حکمت

دبستان شاهد حکمت فسا-موضوع فعالیت :ابتدایی از پایه اول تا ششم
دبستان نمونه در مسایل آموزشی -تربیتی و بهداشتی

مجری کلاس آنلاین در شهرستان فسا

کلاس های آنلاین

 کلاس سوم شهید اکبریان

کلاس سوم شهید اکبریان

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس چهارم شهید کیان پور

کلاس چهارم شهید کیان پور

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس دوم شهیداویسی

کلاس دوم شهیداویسی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس پنجم شهیدان محب

کلاس پنجم شهیدان محب

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس ششم شهید خاکی کریمی

کلاس ششم شهید خاکی کریمی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس چهارم شهید بدیهی

کلاس چهارم شهید بدیهی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس اول شهید صابری

کلاس اول شهید صابری

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس ششم شهیدبرفی زاده

کلاس ششم شهیدبرفی زاده

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس سوم شهید کیانی

کلاس سوم شهید کیانی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس پنجم شهیدان اعتصامی فرد درستکار

کلاس پنجم شهیدان اعتصامی فرد درستکار

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال